Legal insight

D. CASAER: "Sociale verkiezingen 2020: 11 mei 2020 tot 24 mei 2020"

De HR-actualiteit zal de komende maanden gedomineerd worden door de opstart en de procedure voor de sociale verkiezingen van mei 2020. Voor sommigen het feest van de sociale democratie, voor veel HR-Managers daarentegen een periode van stress. Daarom is het van belang om tijdig met de voorbereidingen te starten.

De wet van 4 april 2019 die de procedure van de sociale verkiezingen 2020 wijzigt, werd op 30 april 2019 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Zonder iets te veranderen aan de tijdslijn van de procedure heeft de wetgever twee belangrijke wijzigingen ingevoerd:

  • onder bepaalde voorwaarden kunnen uitzendkrachten deelnemen aan de verkiezingen bij de gebruikende ondernemingen waar ze zijn tewerkgesteld
  • mits akkoord van de collectieve organen (ondernemingsraad, Comité Preventie en Bescherming op het werk of vakbondsafvaardiging) kan er elektronisch worden gestemd vanaf de gebruikelijke werkpost via een drager die aangesloten is op het beveiligde netwerk van de onderneming

 

Kort overzicht van de highlights

1. ONGEWIJZIGDE DREMPELS

De drempels van 100 werknemers (voor de ondernemingsraad) en 50 (voor het Comité Preventie en Bescherming op het werk) werknemers worden behouden.

2. DE NIEUWE REFERTEPERIODE

De nieuwe referteperiode werd vastgelegd tussen 1 oktober 2018 en 30 september 2019. Het is het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers tijdens deze referteperiode dat in aanmerking wordt genomen om te bepalen of de onderneming al of niet bovenstaande drempels heeft gehaald en al dan niet sociale verkiezingen moet organiseren.

3. HET NIEUWE TRIMESTER VOOR DE BEREKENING VAN DE UITZENDKRACHTEN

In een streven naar coherentie met de bovenvermelde nieuwe referteperiode en op advies van de sociale partners, stemt het trimester waarin de bij de gebruiker tewerkgestelde uitzendkrachten worden geteld, overeen met het 2e trimester 2019, dus tussen april en juni 2019. Met andere woorden, het gemiddelde van de uitzendkrachten die op dat moment ter beschikking worden gesteld van de gebruikende ondernemingen wordt in aanmerking genomen bij de berekening van de drempel van 100 of 50.

4. MOGELIJKE VRIJSTELLING VAN HET BIJHOUDEN VAN HET REGISTER VAN DE UITZENDKRACHTEN

Indien de ondernemingsraad bij unanieme verklaring, opgenomen in de notulen van de vergadering die plaatsvindt tegen 30 mei 2019, vaststelt dat de drempel van 100 is overschreden, kan de gebruikende onderneming worden vrijgesteld van het bijhouden van het register van de uitzendkrachten voor de verkiezingen 2020. Er blijven dus nog maar 19 dagen over om die verklaring te doen.

5. INVOERING VAN STEMRECHT VOOR UITZENDKRACHTEN

Het stemrecht voor uitzendkrachten wordt ingevoerd in de gebruikende onderneming indien aan de volgende twee (cumulatieve) voorwaarden wordt voldaan:

  • tussen 1 augustus 2019 en dag X zijn ze er sedert ten minste drie ononderbroken maanden of, in geval van onderbroken tewerkstellingsperiodes, in totaal minstens gedurende 65 arbeidsdagen tewerkgesteld
  • tussen de dagen X en X+77 zijn ze er in totaal minstens gedurende 26 arbeidsdagen tewerkgesteld Enkel de hoedanigheid van kiezer wordt toegekend. Uitzendkrachten kunnen zich niet kandidaat stellen bij de verkiezingen

 

6. VERSOEPELING VAN HET ELEKTRONISCH STEMRECHT

Mits er een akkoord is in de OR, het CPBW of, bij ontstentenis, tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging, kan er vanaf heden elektronisch worden gestemd. De unanimiteitsvereiste voor die beslissing werd geschrapt. 

Dylan Casaer is advocaat-vennoot bij Olislaegers De Creus & Clerens / Awerian, specialist arbeidsrecht & data privacy, Certified Data Privacy Officer (DPO)