Legal insight

D. CASAER, “Sociale Verkiezingen 09-22 mei 2016, wees voorbereid” ODC HR Law Newsletter, April 2015 (Dutch version)

Nogal wat bedrijven gaan de komende maanden de voorbereidingen starten van de komende sociale verkiezingen. Deze vinden plaats tussen 9 en 22 mei 2016. De volledige procedure die 150 dagen duurt vangt echter reeds aan op 11 december 2015.

Sociale Verkiezingen 09 - 22 mei 2016. Wees  voorbereid!

 

Nogal wat bedrijven gaan de komende maanden de voorbereidingen starten van de komende sociale verkiezingen. Deze vinden plaats tussen 9 en 22 mei 2016. De volledige procedure die 150 dagen duurt vangt echter reeds aan op 11 december 2015.

 

De bestaande tewerkstellingsdrempels  voor de oprichting van een Comité Preventie en Bescherming op het werk (zijnde vanaf 50 werknemers) en een Ondernemingsraad (vanaf 100 werknemers) zullen ongetwijfeld behouden blijven, zo leren ons de recente adviezen van de Nationale Arbeidsraad.

 

De referentieperiode  die van belang is om het gemiddeld aantal werknemers te berekenen is het jaar 2015, waardoor het zinvol is het gemiddeld aantal werknemers dat in dienst is goed te monitoren. Ondernemingen die verschillende vestigingen hebben of gelieerde bedrijven die op verschillende locaties in België gesitueerd zijn, moeten ook nagaan op welk niveau ze de sociale verkiezingen moeten organiseren.

 

Is dat de juridische entiteit of de zogenaamde technische bedrijfseenheid ? Het kan immers zijn dat verschillende vestigingen als één technische bedrijfseenheid aanzien worden, waardoor er één ondernemingsraad of Comité Preventie en Bescherming op het werk zal fungeren voor de verschillende vestigingen. Voor het overige lijken de eerder vermelde adviezen van de Nationale Arbeidsraad erop aan te sturen om zoveel mogelijk bij het oude te laten.

 

Op basis van de adviezen van de Nationale Arbeidsraad heeft de ministerraad op 27 februari 2015 een wetsontwerp goedgekeurd dat wel nog niet in het parlement werd behandeld. Volgens de ontwerpteksten wordt de verkiezingsprocedure gemoderniseerd (o.a. op het vlak van informatica-toepassingen die nu reeds gangbaar zijn, zoals de E-box van de FOD Werkgelegenheid) maar niet fundamenteel gewijzigd. Wel wordt er voorzien dat een werknemer die fungeert als vertrouwenspersoon bij bijv. ongepaste gedragingen binnen de onderneming, geen deel mag uitmaken van de werkgeversdelegatie maar ook niet van de werknemersdelegatie.

 

Naast de formele voorbereiding van de sociale verkiezingen is het voor een onderneming ook van belang om te investeren in een goed sociaal klimaat. De aanloop naar de sociale verkiezingen is immers ook vaak voor de vakorganisaties een periode van verhoogde assertiviteit en concurrentie tussen de vakorganisaties. Het is dan ook zaak voor ondernemingen om op tijd aan hun huiswerk te beginnen.